About

Deze website wordt beheerd door Online Wave, een bedrijf uit België.

e-mail: info |at| pensioengids.eu

Ondernemingsnummer: BE-0888.631.351

Online Wave (de uitgever) promoot verantwoordelijk beleggen. Gebruik maar een klein deel van uw spaargeld, geld dat u dus kan missen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De vermelde rendementen hebben betrekking op historische resultaten en zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. Het beleggingsrendement en de hoofdsom van een belegging fluctueren, zodat de aandelen van een belegger bij verkoop of aflossing meer of minder waard kunnen zijn dan de oorspronkelijke kostprijs. Het huidige rendement kan groter of kleiner zijn dan het vermelde rendement. Deze website wordt enkel ter informatie aangeboden en niet met het oog op het uitvoeren van transacties. Het betreft slechts de persoonlijke mening van de uitgever en dit is geen beleggingsadvies. Deze gids kan niet beschouwd worden als aansporing tot de verkoop of een aanbeveling tot de aankoop van welk financieel instrument dan ook. De uitgever is volledig onafhankelijk en heeft dus geen commerciële banden met de besproken financiële producten. De uitgever kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor gederfde winst of verlies door het gebruik van de informatie van deze website. De verantwoordelijke uitgever kan ten alle tijden in het bezit zijn van de besproken financiële producten zonder voorafgaande mededeling. Ondanks het feit dat de opgenomen informatie uit betrouwbare bronnen afkomstig is, kan de uitgever de juistheid van de opgenomen informatie in geen enkel geval garanderen, noch zich er voor verantwoordelijk stellen. Hoewel Online Wave er alles voor doet om de juistheid en getrouwheid van de informatie na te kijken wijst ze elke verantwoordelijkheid af met betrekking tot de volledigheid, betrouwbaarheid en de juistheid van de geleverde informatie. De gebruiker erkent derhalve dat hij de gegevens en de informatie die hem worden aangeboden op eigen risico gebruikt. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, doorgestuurd of doorverkocht aan anderen zonder toestemming van de schrijver. Tegen overtreders zullen altijd juridische stappen worden ondernomen. De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen dertig dagen vanaf de dag die volgt op de bestelling van het product.  Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Online Wave is het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de rechtbanken van Antwerpen. Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden. Intellectuele eigendomsrechten De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan hun rechthoudende derden.

Bepererking van aansprakelijkheid: De informatie op de webstite is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. Online Wave levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal naam onderneming de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Online Wave kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren. De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Naam onderneming geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. Online Wave kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker. De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Online Wave verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken. Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd. Privacybeleid Online Wave hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van klantenbeheer. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot info at pensioengids.eu. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden (indien wel het geval vermelden aan wie). Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan naam onderneming, adres, email adres, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. Online Wave kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de …-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de …-website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Het gebruik van “cookies”: Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Google analytics: Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Copyright 2011-2016

Recente berichten